1.ČLEN: SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja in program posameznega potovanja (v nadaljevanju: program) so sestavni del pogodbe o organiziranju potovanja, ki jo skleneta DURANGO d.o.o. (v nadaljevanju: organizator) v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Partizanska cesta 18 v Kranju ali na daljavo in potnik. Potnik lahko rezervira turistični aranžma, ki ga nudi organizator v svoji ponudbi v poslovalnici oziroma na daljavo. Program vsebuje navodila za potovanje in vse ostale podatke, ki jih za potrdilo o potovanju zahteva 884. člen Obligacijskega zakonika. V primeru nasprotja med določili splošnih pogojev poslovanja in določili posameznega programa, velja določilo, navedeno v programu (pogodba o organiziranju potovanja).

2.ČLEN: PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma v naši poslovalnici, preko elektronske pošte, pisno ali preko telefona. Ob prijavi ali najkasneje 30 dni pred potovanjem organizator in potnik skleneta pogodbo o organiziranju potovanja. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter vplačati prijavnino (akontacijo). Če potnik ob prijavi ne navede pravilnih oz. točnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava je veljavna z dnem, ko potnik vplača prijavnino (akontacijo) ali podpiše pogodbo.
Ob prijavi potnik plača akontacijo oz. operativne stroške. Celotna akontacija poravna operativne stroške v celoti. Operativni stroški so stroški storitev, ki so opravljene pred izvedbo programa (storitev priprave in organizacije programa; storitev predstavitve potovanja; administrativni stroški, ki vključujejo pripravo pogodbe, obveščanje strank, sestanke, srečanja in podobni stroški). Višina operativnih stroškov je enaka višini zahtevani akontacije in so določeni pri vsakem programu posebej.

3.ČLEN: PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v poslovalnici organizatorja oz. organizator prejme plačilo na svoj transakcijski račun. Prijavnina (akontacija) je določena za vsako potovanje posebej in znaša 30 % cene, če ni drugače navedeno v programu potovanja. Vplača se jo preko TRR. Preostali znesek vplača potnik najkasneje 45 dni pred potovanjem. Organizator potovanja potnika ne obvešča o rokih za plačilo. V primeru, da preostalega dela cene potovanja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal potovanje in ga zadenejo posledice po določilih o potnikovi odpovedi potovanja iz 12. točke teh splošnih pogojev. Pravočasna in pravilno vplačana prijavnina (akontacija) jamči potniku pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih oz. pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oz. prosto mesto na izbranem turističnem aranžmaju ali potovanju. V primeru, ko je bil program oz. del programa plačan z darilnim bonom, vrednostnico, dobropisom, ali na kakršenkoli drug način, ko plačilo ni v denarju, agencija v primeru lastne odpovedi (t.j. odpoved s strani turistične agencije Lifetrek) potniku vrne vplačano na način kot je bilo vplačilo izvedeno.

4.ČLEN: CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja, ter veljajo od dneva objave programa, objavljena cena velja za eno osebo. Organizator si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja, v skladu z Obligacijskim zakonikom in drugimi veljavnimi predpisi v RS. O morebitni spremembi cene potovanja organizator potnika obvesti najkasneje 20 dni pred odhodom. Potnik ima pravico, da v primeru več kot 8 % povišanja cene odstopi od pogodbe brez povrnitve škode in ima pravico dobiti nazaj tisto, kar je plačal organizatorju potovanja. Cene so oblikovane na dan 1.1.2021. Razmerja v primerjavi z EUR so bila na dan 1.1.2021:

 • EUR:USD 1 = 1.21
 • EUR:GEL (GRUZIJA) 1 = 3.99
 • EUR:ISK (ISLANDIJA) 1 = 155
 • EUR:RUB (RUSIJA) 1 = 89

Če se stroški ne povečajo, ampak zmanjšajo, ima potnik pravico do znižanja cene, če so se ti stroški zmanjšali po sklenitvi pogodbe in pred začetkom turističnega paketa. Organizator potovanja pri tem odšteje dejanske stroške, ki jih je z znižanjem cene imel.
Organizator lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, na kraju samem. V tem primeru organizator ne nastopa kot organizator oz. posrednik, temveč zgolj v vlogi informatorja. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini).

5.ČLEN: STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Storitve, ki so vključene v ceno, so navedene pri vsakem objavljenem programu posebej.

6.ČLEN: POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, zavarovanje rizika odpovedi, opcija fleksibilnost, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če v programu ni določeno drugače. Če je treba storitev plačati šele med samim potovanjem, jo potnik praviloma doplača vodji potovanja, v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je to storitev mogoče med potovanjem opraviti.

7.ČLEN: POTNI DOKUMENTI in ZDRAVSTVENI PREDPISI

Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja, ki jih prijavlja, zlasti podatke, potrebne za vozovnice, rezervacije nastanitev ter listine, ki so potrebne za prehod čez mejo. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni oz. netočni podatki povzročijo zamudo, nepredvidene oz. dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške ostalim udeležencem potovanja potnik sam, pod pogojem, da je organizator potnike v programu potovanja ali na drug način pravočasno obvestil o zahtevah ustreznih predpisov. Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Organizator potovanja nadalje zahteva, da ima ustrezen dokument veljavnost vsaj oz. še minimalno 180 dni oz. 6 mesecev po zaključku programa, če potnikov dokument ne izpolnjuje pogoja veljavnosti, se potnik zavezuje nositi vso škodo, ki bi nastala potniku samemu in/ali organizatorju s tem, ker ni izpolnil svojih obveznosti. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo s časovno veljavnostjo, kjer je zahtevana veljavnost potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan povratka/zaključka programa večja od 180 dni oz. večja od 6 mesecev, je dolžan organizator na to potnike opozoriti v programu potovanja. Če potnik kljub temu ne izpolnjuje pogojev za vstop v državo, organizator ne odgovarja za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova. Potnik si je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Vizum lahko uredi tudi organizator, če je to navedeno v programu. Če ciljna destinacija za vstop zahteva vizum, mora imeti potni list proste najmanj štiri sosednje strani. V primeru, da so v programu navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo (rumeno knjižico, zeleno potrdilo…) z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Organizator ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, do katere bi prišlo zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa ali programa, na katerega se je prijavil, ali zamolčanosti bolezni potnika, kakor tudi za stroške, povezane s tem, če je bil o tem pravočasno obveščen. Potnik se zavezuje nositi vso škodo, ki bi nastala organizatorju s tem, ker ni izpolnil svojih obveznosti.
Potnik je seznanjen, da je za izvedbo programa zahtevan naslednji osebni dokument (v nadaljevanju: ustrezen dokument). Osebna izkaznica za potovanje v Albanijo, Avstrijo, Andoro, Belgijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Ciper, Češko, Črno goro, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Gruzijo, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Italijo, Latvijo, Litvo, Liechtenstein, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Severno Makedonijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, Švedsko in Švico.
Potni list za vse preostale države (od 01.10.2021 tudi za vstop v Veliko Britanijo).

8.ČLEN: CARINSKI in DEVIZNI PREDPISI

Organizator potovanja obvesti potnika še pred sklenitvijo pogodbe o carinskih in drugih predpisih, ki so pomembni za potovanje po namembni državi. Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

9.ČLEN: PRTLJAGA

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen, vsak dodatni kilogram doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Organizator potovanja obvesti potnike o dovoljeni teži na letalu najkasneje 7 dni pred potovanjem. Organizator potovanja ne prevzema nikakršne odgovornosti za uničeno, izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Organizator potovanja ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij, ipd.).

PLAZOVIT NAHRBTNIK (AVALANCHE BACKPACK)

Organizator ne odgovarja za plazovit nahrbtnik, prav tako organizator ne ureja potrebnih dokumentov oz. dovoljenj za vnos na letalo oz. transfer plazovitega nahrbtnika. Organizator ne daje uradnih informacij glede pogojev za vnos na letalo oz. transfer plazovitega nahrbtnika, vse informacije, ki jih ponudi organizator so zgolj informativne narave in ne vzdržijo pogojev letalske družbe ali pogojev letališča za vnos na letalo oz. transfer take opreme. Potnik si sam zagotovi vse potrebne dokumente za vnos oz. transfer plazovitega nahrbtnika na letališče oz. letalo – priporočamo, da dovoljenje za vnos izdajo vsa letališča, ki se jih uporabi in vse letalske družbe, ki jih koristimo. V primeru, da vnos plazovitega nahrbtika na letalo oz. letališče ni dovoljen organizator ne prevzema nobene odgovornosti ali finančnih obveznosti povezanih s tem.

10.ČLEN: IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali organizatorja potovanja oziroma predstavnika organizatorja potovanja, ki organizira potovanje. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov (vključno z vsemi stroški za vrnitev domov ali ponovne priključitve skupini).

11.ČLEN: VREME

Morebitne navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato organizator ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

12.ČLEN: PRAVICA POTNIKA, DA V CELOTI ALI DELNO ODSTOPI OD POGODBE

Potnik ima pravico do pisne odpovedi potovanja v naši poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem primeru ima organizator pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved (odpovedna letstvica):
za programe s skupnim trajanjem 6 dni ali manj

 • do 181 dni pred odhodom: organizator vrne celotno akontacijo oz. plačilo operativnih stroškov, stranki se zaračunajo administrativni stroški v višini 25 € na pogodbo ter vsi stroški, ki so do odpovedi že nastali,
 • do 45 dni pred odhodom: organizator zadrži oz. zaračuna operativne stroške, kateri se poravna ob prijavi na potovanje,
 •  44 do 31 dni pred odhodom: organizator zadrži 80% cene aranžmaja,
 •  30 do 15 dni pred odhodom: organizator zadrži 90% cene aranžmaja,
 • odpoved 14 dni ali manj pred odhodom: organizator zadrži celotno (100%) ceno aranžmaja.

za programe s skupnim trajanjem 7 dni ali več

 • do 181 dni pred odhodom: organizator vrne celotno akontacijo oz. plačilo operativnih stroškov, stranki se zaračunajo administrativni stroški v višini 25 € na pogodbo ter vsi stroški, ki so do odpovedi že nastali,
 • do 91 dni pred odhodom: organizator zadrži oz. zaračuna operativne stroške, kateri se poravna ob prijavi na potovanje,
 •  90 do 46 dni pred odhodom: organizator zadrži 80% cene aranžmaja,
 • odpoved 45 dni ali manj pred odhodom: organizator zadrži celotno (100%) ceno aranžmaja.

Navedena višina stroškov zaradi odpovedi potovanja ne velja za strošek nakupa letalskih vozovnic ter za storitve kupljene preko rezervacijskih sistemov kot so: hoteli, najem avtomobila, transferji, razne vstopnice ali vstopnine, trajektne prevoze, vizume in povabilna pisma. Vsako izmed navedenih storitev, ki jih organizator pred odpovedjo že potrdi in plača, je stranka dolžna strošek, ki je organizatorju s tem nastal, povrniti.

Pri pogodbi o paketnem potovanju, sklenjeni izven poslovnih prostorov, ima potnik pravico, da v 14 dneh odstopi brez navedbe razlogov in plačila odstopnine. Pri tem je dolžan organizatorju pokriti administrativne in druge dejanske stroške, ki so pri tem nastali (npr. rezervacijski stroški, stroški vizumov, zavarovanj, letalskih kart itd…). Pogodba, sklenjena zunaj poslovnih prostorov, po Zakonu o varstvu potrošnikov je pogodba med podjetjem in potrošnikom:
1. ki se sklene ob istočasni prisotnosti podjetja in potrošnika zunaj poslovnih prostorov podjetja;
2. za katero je potrošnik dal ponudbo za sklenitev v okoliščinah iz prejšnje točke;
3. ki je sklenjena v poslovnih prostorih podjetja ali z uporabo sredstev za komuniciranje na daljavo takoj za tem, ko je bil potrošnik s strani podjetja ob njuni istočasni prisotnosti osebno obravnavan v prostorih, ki niso poslovni prostori podjetja;
4. ki se sklene med izletom, ki ga organizira podjetje z namenom ali učinkom trženja in prodaje blaga ali storitev.
Organizator in potnik pogodbo sklepata ali v poslovnih prostorih organizatorja ali na daljavo.

Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi organizator potovanja. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se smatra, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik na svojo željo prekine potovanje s pisno izjavo o prekinitvi. V tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine oziroma skupne cene za potovanje (ne delno ne v celoti). Če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oz. ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe, sklenjene z agencijo organizatorja, lahko potnik spremeni potek potovanja samo s soglasjem predstavnika organizatorja in potnik je odgovoren za morebitne stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

Kadar se pred začetkom potovanja v kraju potovanja ali v neposredni bližini pojavijo neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ali neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na prevoz potrošnika v kraj potovanja, potrošnik lahko od pogodbe o paketnem potovanju odstopi in je upravičen do povračila vseh plačil brez plačila kakršne koli odstopnine.

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi se štel za izredne okoliščine. Kadar naročnik zaradi pomanjkanja snega odpove potovanje/aranžma, Durango d.o.o. postopa kot v primeru odpovedi s strani naročnika.

Razmere (vremenske, snežne), ki jih udeleženec ni vajen ni razlog, ki bi se štel za izredne okoliščine. Kadar naročnik zaradi razmer, ki jih ni vajen odpove potovanje/aranžma, Durango d.o.o. postopa kot v primeru odpovedi s strani naročnika.

13.ČLEN: NEIZOGIBNE OKOLIŠČINE in ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI

Okoliščine katere lahko stranka/potnik zavaruje z zavarovanjem rizika odpovedi se ne smatrajo kot okoliščine, zaradi katerih bi se potnik lahko skliceval na odpoved zaradi nepredvidljivih okoliščin. Organizator potovanja bo morebitne odpovedi iz okoliščin, katere je mogoče zavarovati z zavarovanjem rizika odpovedi obravnaval po odpovedni lestvici organizatorja potovanja. Okoliščine, katere se lahko zavaruje z zavarovanjem rizika odpovedi so:

 • a) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja, ki potniku onemogoča potovanje.
 • b) nosečnost potnika;
 • c) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov potnika, ki potniku onemogoča potovanje, ob pogoju, da je ob nezgodi ali nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja družinskih članov potrebno domače, ambulantno ali bolnišnično zdravljenje in je navzočnost potnika nujno potrebna. Pri nezgodi in nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja se potnik lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha in očim. Pri smrti se potnik lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha, očim, zet, snaha, vnuki, tast, tašča, stari starši, bratje, sestre, svak, svakinja, tete, strici, bratranci, sestrične, nečaki in nečakinje.
 • d) premoženjska škoda na potnikovi lastnini v kraju bivanja, ki nastane kot posledica potresa, poplave, požara, viharja, toče, plazu, eksplozije, ropa in vlomske tatvine, zaradi česar je potnikova prisotnost nujna;
 • e) poziv sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost potnika;
 • f) nepričakovana izguba zaposlitve za nedoločen čas, pogojena z odpovedjo delodajalca iz nekrivdnih razlogov potnika;
 • g) sprejem v novo službo, velja za potnika, ki je bil pred sklenitvijo zavarovanja pri Zavodu za zaposlovanje prijavljen kot brezposelna oseba in še nima pravice koristiti redni dopust;
 • h) vložitev ločitvenega zahtevka pri pristojnem sodišču neposredno pred skupnim potovanjem zakoncev (potnikov), ki ju zadeva zavarovanje ter po vplačanem potovanju in sklenjenem zavarovanju;
 • i) zaradi pomanjkanja snega v času smučarske sezone. Za pomanjkanje snega se šteje neobratovanje smučarskih naprav izključno zaradi pomanjkanja snega v bližnjih smučarskih centrih zadnje tri dni pred pričetkom potovanja. Odpoved potovanja zaradi pomanjkanja snega se lahko uveljavlja le za smučarske aranžmaje. Stroške odpovedi zavarovalnica krije v primeru, kadar takšen dogodek ni krit iz naslova drugih zavarovanj oziroma garancij;
 • j) presaditev organov, katere datum je določen oz. sporočen potniku po sklenitvi zavarovanja;
 • k) zdravljenje v zdravilišču, katerega pričetek je določen oz. sporočen potniku po sklenitvi zavarovanja.

Če potnik ob prijavi predvideva, da se zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini (zakonski partner, starši, otroci), potovanja morda ne bo mogel udeležiti, lahko vplača riziko odpovedi. Potnik je krit po teh pogojih, če pred oziroma na dan predvidenega odhoda pisno odpove potovanje in/ali se ga ne udeleži.
Zavarovanje rizika odpovedi se sklene istočasno kot pogodba o potovanju oziroma nakupu letalskih kart, kasnejša sklenitev ni mogoča in je veljavno le ob pravočasnem plačilu (ob plačilu akontacije). Riziko odpovedi je dodatna storitev, ki jo organizator potovanja sklene v imenu potnika z zavarovalnico Sava d.o.o. Zavarovanje krije tudi odpovedi potnikov, ki so skupaj sklenili pogodbo o potovanju. Zavarovanja je mogoče vplačati le ob prijavi na potovanje. Kasnejših skepanj zavarovaj turistična agencija Lifetrek ne omogoča. Cena zavarovanja rizika odpovedi ni všteta v znesek programa, ampak ga je potrebno doplačati ob sklenitvi. Podatki potrebni za sklenitev zavarovanja so ime in priimek, rojstni datum, številka potnega lista, naslov ter davčna številka, O škodnem primeru odloča izključno zavarovalnica Sava d.o.o. v skladu z njihovimi splošnimi pogoji. V primeru zavrnitve škodnega primera s strani zavarovalnice Sava d.o.o., organizator potovanja ne vrača nobenih vplačil.

Enostavno kritje

Potnik za enostavno kritje doplača glede na vrednost programa in je strošek naveden pod doplačili.

 • a) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje;
 • b) nosečnost;
 • c) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca, ki zavarovancu onemogoča potovanje, ob pogoju, da je ob nezgodi ali nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja družinskih članov potrebno domače, ambulantno ali bolnišnično zdravljenje in je navzočnost zavarovanca nujno potrebna. Pri nezgodi in nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha in očim. Pri smrti se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha, očim, zet, snaha, vnuki, tast, tašča, stari starši, bratje, sestre, svak, svakinja, tete, strici, bratranci, sestrične, nečaki in nečakinje.

Širše kritje

Potnik za širše kritje plača znesek, ki je naveden v programu pod doplačili.

 • a) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje.
 • b) nosečnost;
 • c) nezgoda, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca, ki zavarovancu onemogoča potovanje, ob pogoju, da je ob nezgodi ali nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja družinskih članov potrebno domače, ambulantno ali bolnišnično zdravljenje in je navzočnost zavarovanca nujno potrebna. Pri nezgodi in nepričakovanem poslabšanju zdravstvenega stanja se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha in očim. Pri smrti se zavarovanec lahko sklicuje na naslednje družinske člane: zakonec oz. življenjski sopotnik v skupnem gospodinjstvu (partner), otroci, partnerjevi otroci, posvojenci, rejenci, starši, mačeha, očim, zet, snaha, vnuki, tast, tašča, stari starši, bratje, sestre, svak, svakinja, tete, strici, bratranci, sestrične, nečaki in nečakinje.
 • d) premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini v kraju bivanja, ki nastane kot posledica potresa, poplave, požara, viharja, toče, plazu, eksplozije, ropa in vlomske tatvine, zaradi česar je zavarovančeva prisotnost nujna;
 • e) poziv sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca;
 • f) nepričakovana izguba zaposlitve za nedoločen čas, pogojena z odpovedjo delodajalca iz nekrivdnih razlogov zavarovanca;
 • g) sprejem v novo službo, velja za zavarovanca, ki je bil pred sklenitvijo zavarovanja pri Zavodu za zaposlovanje prijavljen kot brezposelna oseba in še nima pravice koristiti redni dopust;
 • h) vložitev ločitvenega zahtevka pri pristojnem sodišču neposredno pred skupnim potovanjem zakoncev, ki ju zadeva zavarovanje ter po vplačanem potovanju in sklenjenem zavarovanju;
 • i) zaradi pomanjkanja snega v času smučarske sezone. Za pomanjkanje snega se šteje neobratovanje smučarskih naprav izključno zaradi pomanjkanja snega v bližnjih smučarskih centrih zadnje tri dni pred pričetkom potovanja. Odpoved potovanja zaradi pomanjkanja snega se lahko uveljavlja le za smučarske aranžmaje. Stroške odpovedi zavarovalnica krije v primeru, kadar takšen dogodek ni krit iz naslova drugih zavarovanj oziroma garancij;
 • j) presaditev organov, katere datum je določen oz. sporočen zavarovancu po sklenitvi zavarovanja;
 • k) zdravljenje v zdravilišču, katerega pričetek je določen oz. sporočen zavarovancu po sklenitvi zavarovanja.

14.ČLEN: FLEKSIBILNOST

Znesek fleksibilnosti znaša 12 % polne cene programa oziroma kolikor je določeno v ceni programa. Lifetrek fleksibilnost mora biti poravnan s plačilom akontacije, kasnejši dokup opcije ni mogoč.

 • Program lahko odpoveste z razlogom ali brez do 31 dni pred odhodom, organizator potovanja pa povrne vsa vplačila za program(iz vračila je izključen znesek za opcijo fleksibilnost).
 • Program lahko odpoveste tudi v obdobju, če je do odhoda manj kot 30 dni in več kot 16 dni, v tem primeru pa vam izdamo dobroimetje v višini vplačil, ki je unovčljivo 2 leti (iz vračila je izključen znesek za opcijo fleksibilnost).
 • Program lahko odpoveste tudi če je do odhoda 15 dni ali manj, v tem primeru pa vam izdamo dobroimetje v višini polovice vplačil oz. 50% celotne vrednosti programa, ki je unovčljivo 2 leti (iz vračila je izključen znesek za opcijo fleksibilnost). Polovico vplačila pa zadrži agencija.

Pojasnitve zavarovanja

 • Do roka za plačilo celotnega zneska (45 dni pred odhodom) lahko potnik kadarkoli odstopi od pogodbe o potovanju in se mu vrne vplačila za program potovanja
 • Po roku za plačilo (45 dni pred odhodom) lahko potnik uveljavlja pravice iz naslova fleksibilnosti le v primeru, ko ima poravnane vse obveznosti do organizatorja potovanja

 

15.ČLEN: PRAVICA ORGANIZATORJA, DA ODSTOPI OD POGODBE OZ. DO SPREMEMBE PROGRAMA

Organizator si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico odstopiti od pogodbe najkasneje 20 (dvajset) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov praviloma 6 (šest) oseb. V kolikor je doplačilo za manjše skupine navedeno, ga je potnik in organizator dolžan spoštovati. V primeru, da je na potovanje prijavljenih manj oseb, kot je razpisano na programu potovanja, sme organizator zaračunati le najvišje določen znesek, ki ga je navedel za doplačilo za manjše skupine. Organizator si pridržuje pravico popolnoma ali delno odstopiti od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, če nastopijo pred izvajanjem ali med izvajanjem programa izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za organizatorja pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na potovanje zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati), brez posebne odškodnine. Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potovanjem. V primeru, da organizator potovanje odpove, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. V primeru, ko je bil program oz. del programa plačan z darilnim bonom, vrednostnico, dobropisom, ali na kakršenkoli drug način, ko plačilo ni v denarju, agencija v primeru lastne odpovedi (t.j. odpoved s strani turistične agencije Lifetrek) potniku vrne vplačano na način kot je bilo vplačilo izvedeno. Organizator ne odgovarja za zamude prevoznih sredstev (letala, vlaki, ladje, avtobusi, prevozi), kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale posledično. V primeru, da stanje na kraju samem organizatorju ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko organizator namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.
Vremenske nevšečnosti, povečana plazovita ogroženost in druge nevšečnosti, ki so izven kontrole organizatorja potovanja, lahko povzročijo spremembo programa oz. izpad planiranih aktivnosti (osvojitev vrha, prehodnost nekaterih odsekov, število (turno-)smučarskih ali treking dni in drugih aktivnosti). Čeprav so izpadi aktivnosti redki so mogoči in so se v preklosti že dogodili. Organizator potovanja ne zagotavlja nadomestnih dni za odpadle aktivnosti, prav tako ne nosi nobene odgovornosti zaradi odpovedi in potnik v primeru izpada aktivnosti ni upravičen do delnega vračila vplačil ali odškodnine zaradi neizkoriščenih aktivnosti, treking oz. (turno-)smučarskih dni. Odločitev se sprejme v kolikor organizator oceni, da bi bilo nadaljevanje lahko nevarno in predstavlja tveganje za potnike.

16.ČLEN: KORONA ČLEN:

Organizator potovanja v primeru, ko bi bile pred odhodom na potovanje zaprte meje ali bi bila predvidena obvezna karantena ob prihodu na destinacijo, potovanje odpove, potniku pa vrne vsa vplačila v roku 14 dni po odpovedi, v kolikor so poravnane vse obveznosti do organizatorja potovanja. Organizator potovanja lahko odpove potovanje ne prej kot 7 dni pred odhodom, če je izpolnjen vsaj en pogoj (zaprte meje ali bi bila predvidena obvezna karantena ob prihodu na destinacijo). Organizator potovanja potovanja ne odpove v primeru zahtevane karantene ob povratku ali zahtevanih testiranj in cepljenj. Stroške morebitnih testiranj in cepljenj potnik nosi sam. V primeru, da potnik potovanja ne more nadaljevati skupaj s skupino (odrejena karantena, zavrnitev vstopa, rezultati testiranja), vse stroške za vrnitev domov ali kasnejšo priključitev nosi sam, prav tako potnik ni upravičen do povračil zaradi nekoriščenja programa.  Organizator potovanja lahko potnikom pred rokom plačila razlike do polne vrednosti ponudi opcijo dobropisa, ko se v vrednosti vseh vplačil potniku izda dobropis. V kolikor se potnik z opcijo dobropisa ne strinja je potrebno upoštevati roke za plačilo obveznosti do organizatorja potovanja, v kolikor obveznosti niso poravnane v roku, se šteje, da je potnik odpovedal potovanje in ga zadenejo posledice po določilih o potnikovi odpovedi potovanja iz teh splošnih pogojev.

Vrednotnica – za odpovedana potovanja med 15.3. in 31.5.2020

Če pogodba o paketnem potovanju zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija, ni izpolnjena, se šteje, da organizator potovanja izpolni svojo obveznost glede vračila vseh plačil, če potrošniku izda vrednotnico v višini vseh plačil potrošnika. Vrednotnica se glasi na prinosnika (je neprenosljiva) in omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje. Če potrošnik izdane vrednotnice ne unovči v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja potovanja zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi vrednotnica. Ta določba ne posega v pravico potrošnika, da navkljub ponudbi vrednotnice od organizatorja potovanja zahteva vračilo vseh plačil, če se potrošnik s ponujeno vrednotnico ne strinja. Organizator potovanja potrošniku vrne vsa plačila v 12 mesecih po razglasitvi prenehanja epidemije.

Dobropis oz. Vrednostnica

Zaradi posledic neizogibnih in izrednih okoliščin, ki jih povzroča epidemija lahko organizator potovanja potniku predlaga, da celotno vplačilo prepiše na dobropis/vrednostnico. Edino organizator lahko predlaga menjavo vseh plačil za dobropis/vrednostnico. Mehanizem dobropisa/vrednostnice se uporablja za razbremenitev potnika pri plačilu razlike cene potovanja, ki je določen na 45 dni pred odhodom. Dobropisa oz vrednostnice se ne sme zamenjevati za zakonsko določene vrednotnice, pri dobropisu oz. vrednostnici gre za interni dogovor med organizatorjem in potnikom o prostovoljni odpovedi od potovanja. Rok veljavnosti določita organizator in potnik, menjava za gotovino ni mogoča, dobropis oz. vrednostnica je prosto prenosljiva. V kolikor je bilo vplačano tudi zavarovanje rizika odpovedi se znesku dobropisa prišteje tudi ta vrednost ne glede na to, da se je storitev že koristila.

17.ČLEN: REKLAMACIJE oz. PRITOŽBE

Če so bile storitve iz pogodbe o organiziranju potovanja opravljene nepopolno ali nekvalitetno, lahko potnik vloži pisno reklamacijo v roku dveh mesecev po končanem potovanju. V primeru, da potnik rok za vložitev reklamacije zamudi, organizator le-te vsebinsko ne obravnava, saj potnik z zamudo roka izgubi pravico do uveljavljanja reklamacij. Potnik mora v najkrajšem mogočem času organizatorju potovanja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izpolnjevanjem pogodbe opazi na kraju samem. Potnik mora reklamaciji priložiti ustrezne dokaze o dejanskem stanju, na podlagi katerega svoj zahtevek uveljavlja. Če po krivdi organizatorja ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev.
Potrošnik mora v najkrajšem mogočem času izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izpolnjevanjem pogodbe opazi na kraju samem. Pogoj je, da je o tej obveznosti in posledicah, ki zaradi neizpolnitve te obveznosti nastanejo za uveljavljanje poznejših zahtevkov, potrošnik pisno obveščen pred odhodom na potovanje, vzpostavitev stikov z osebo, ki sprejema pritožbe, pa organizator ali prodajalec potrošniku omogoči na dostopen in enostaven način. Ob morebitni pritožbi mora organizator potovanja, prodajalec ali lokalni predstavnik organizatorja ali prodajalca, če obstaja, v najkrajšem mogočem času narediti vse potrebno za odpravo pomanjkljivosti.
Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potrošnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem potovanju. Če sta obseg ali kakovost opravljenih storitev bistveno odstopala od obsega ali kakovosti storitev, ki sta bila določena v potrdilu ali pogodbi o potovanju, je potrošnik upravičen do vračila vsega vplačanega zneska. V obeh primerih se mora potrošnik organizatorju potovanja oziroma prodajalcu pritožiti pisno v dveh mesecih po končanem potovanju. Zahteva za znižanje cene ali vračilo vplačanega zneska ne vpliva na potrošnikovo pravico, da zahteva povrnitev škode.
Glede reševanja zahtevkov potrošnika iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo roki po določbah 39. člena ZVPot.
Organizator oziroma prodajalec ali lokalni predstavnik organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, mora potrošniku, ki se med potovanjem znajde v težavah zaradi nepredvidljivih napak, ki niso povezane z zagotavljanjem pogodbenih storitev in jih je povzročila tretja oseba ali ki so posledica višje sile ali dogodka, ki ga kljub skrbnemu ravnanju ni bilo mogoče preprečiti, ponuditi takojšnjo pomoč.

NAVODILA O POSTOPKU PODAJANJA PRITOŽB

V slučaju nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev iz pogodbenega dogovora, lahko potnik zaprosi za sorazmerno znižanje cene tako, da vloži pritožbo v pisni obliki. Pritožbo lahko pošlje po pošti na naslov Durango d.o.o., Partizanska cesta 18, 4000 Kranj ali po elektronski pošti na info@lifetrek.si. Odgovor na prejeto pritožbo bo agencija podala v roku 8 dni od dneva prejema pritožbe.

POSTOPEK V ZVEZI S PRITOŽBO

Takoj ob zaznani nepravilnosti na samem kraju izvajanje storitve, potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja in / ali pri izvajalcu storitve (v kolikor ni navedeno drugače potnik uporabi telefonsko številko organizatorja potovanja + 386 40 50 88 52 oz. na elektronski naslov info@lifetrek.si. Če potnik ne vloži pritožbe na zgoraj naveden način in storitev koristi, se odpove pravici do odškodnine ali sorazmernega znižanja cene programa. Potnik je dolžan sodelovati z vodnikom, spremljevalcem ali predstavnikom organizatorja v dobri veri, da bi se odpravil vzrok za pritožbo. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve za odpravo težave, ki je bila vzrok pritožbe, in v kolikor je rešitev v skladu s plačano storitvijo, organizator ne bo sprejel in ne bo odgovoril na kasnejšo reklamacijo potnika.
V kolikor vzrok pritožbe ni bil odpravljen oziroma, če potnik s ponujeno rešitvijo ni bil zadovoljen, s predstavnikom organizatorja in / ali izvajalcem storitve sestavi pisno potrdilo, katero podpišejo vse prisotne stranke in zase zadržijo po en primer potrdila. V kolikor predstavnik organizatorja in / ali izvajalec storitve odkloni sestaviti in podpisati takšno potrdilo, lahko potnik sam sestavi ustrezno izjavo, katero morajo podpisati verodostojne priče, katere so tudi kasneje dostopne organizatorju in / ali izvajalcu storitve.
Po vrnitvi s potovanja mora potnik najkasneje v roku dveh mesecev pisno ugovarjati na naslov organizatorja. Pritožbi se priloži pisna potrditev reklamacije s strani predstavnika organizatorja in / ali izvajalca storitve in morebitni računi za dodatne stroške. Potnik je dolžan navesti in obrazložiti domnevne nepravilnosti ter predložiti ustrezne dokaze. Organizator bo obravnaval samo v celoti dokumentirane pritožbe, katere prejme v navedenem roku dveh mesecev in bo nanje podal pisni odgovor v roku 8 dni od prejete pritožbe.

18.ČLEN: SPECIFIČNOST LIFETREK PROGRAMOV

Organizator potovanja si zaradi specifičnosti Lifetrek programov jemlje pravico do delne spremembe poteka programa, če vodnik ali vodja poti ugotovi, da bi bila ogrožena zdravje ali varnost potnikov. Vodnik ali vodja poti lahko program po lastni presoji spremeni tudi na licu mesta brez razlogov, v kolikor najkasneje en dan pred spremembo namero predstavi udeležencem potovanja in potovanje ni bistveno okrnjeno. Prav tako se lahko zaradi same narave programa le-ta spremeni zaradi družbenih razmer, naravnih ovir ali neprehodnih mest na poti. Program prvi in zadnji dan (velja za prvi in zadnji dan na lokaciji – torej do prve nočitve in od zadnje nočitve dalje) se lahko spremeni brez predhodnega obvestila ali najave potniku, v kolikor logistika transferjev to zahteva. Edino vodnik ali vodja poti lahko določi spremembo programa. Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da je bil potnik s strani organizatorja predhodno seznanjen z zahtevami v smislu psihofizične pripravljenosti, ki je potrebna za sodelovanje pri programu, in potnik s prijavo potrjuje, da nima nobenih zdravstvenih ali psihičnih zadržkov oziroma, da je po lastni presoji v ustrezni psihofizični kondiciji za udeležbo na programu. Vodnik ali vodja potovanja lahko potnika na potnikove stroške izključi iz programa v kolikor bi bilo nadaljevanje programa za potnika lahko prezahtevno oz. da potnik ovira in ogroža izvedbo programa – potnik v primeru izključitve ni upravičen do zmanjšanja cene programa. Organizator ne odgovarja za slabo psihofizično pripravljenost udeleženca in posledično izčrpanost ali povezanih stroškov z izključitvijo udeleženca pri sami izvedbi programa. Potnik se prav tako strinja, da je bil seznanjen s specifičnostjo programa, z načinom potovanja, ki ga izvajamo v Lifetrek-u ter prav tako z našo vizijo; okolju in lokalnim ljudem prijazna in odgovorna potovanja.

19.ČLEN: ODGOVORNOST NA POTOVANJU

Organizator potovanja ter vodnik oz. vodja poti ne prevzemata odgovornosti za nevšečnosti ali celo nesrečo na poti, ki so izven njunega vpliva. Vsak potnik s svojim prijavo brezpogojno potrdi, da je s tem seznanjen in se bo udeležil programa na lastno odgovornost. Organizator potovanja v primeru odpovedi in/ali spremembe leta, zavrnitve vkrcanja s strani letalskih družb ali drugih prevozov zaradi nepredvidenih vremenskih razmer ali drugih razlogov ne prevzema odgovornosti in s tem povezanih stroškov. Potnik je v primeru zamud zaščiten z evropsko uredbo 261/2004. Organizator programa ter vodnik oz. vodja poti ne prevzemata odgovornosti v primeru zavrnitve potnika pri vstopu v državo. V kolikor je potnik pri vstopu v posamezno državo zadržan ali zavrnjen, potnik sam in na svoje stroške ureja vse potrebno za priključitev skupini ali vrnitvijo v domovino. V primeru, da mora potnik zaradi zavrnitve vstopa oz. zaradi zadržanja prekiniti program, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega programa ali povrnitve stroškov (vključno z vsemi stroški za vrnitev domov ali ponovne priključitve skupini).

20.ČLEN: UPORABA PODATKOV

Organizator vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi in če tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

21.ČLEN: INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi v poslovalnici organizatorja, organizatorja ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. V primerih, ko organizator ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu je v pomoč pri prijavi na potovanje. To pomeni, da organizator prodaja aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik s prvotnim organizatorjem potovanja.

22.ČLEN: KONČNA DOLOČILA

Organizator potovanja ima pravico uporabiti fotografije in ostali material, nastal na potovanju, v namene reportaž in promocije. Potnik je o tem seznanjen in se s tem strinja. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v Kranju. V vseh cenah iz ponudbe organizatorja je že vključen davek na dodano vrednost v skladu z določili ZDDV.
Nosilec pogodbe je dolžan preostale potnike, ki jih prijavlja na program potovanja, obveščati o določilih splošnih pogojev, pogodbe, programu potovanja, vstopnih pogojev na destinacijo, ter vseh obvestilih, ki jih potniku posreduje organizator.

23.ČLEN: CENIK

 • sprememba pogodbe – 50 EUR (samo administratitvni stroški) – sprememba pogodbe lahko tudi ni dovoljena; oziroma nastanejo poleg administrativnih stroškov tudi ostali stroški.
 • sprememba imena – 50 EUR (samo administratitvni stroški), v ceno niso zajeti stroški spremembe imena pri letalski družbi. Sprememba imena lahko tudi ni dovoljena
 • nakup letalske karte – 50 EUR (samo administratitvni stroški)

 

V Kranju, 12. 12. 2023
Organizator potovanja:
Durango d.o.o.
Direktor Srečko Rehberger
blank


Potnik: __________________
Podpis: